You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

×

Privacybeleid

1. Wie zijn we?

De website www.leiehome.be is een initiatief van

Leiehome vzw
Kloosterstraat 9
9031 Drongen
Tel.: +32 (0)9 282 47 55
info@leiehome.be
BE0410556557

2. Privacyverklaring en GDPR policy vanaf 25-05-2018

Leiehome vzw hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met onze Privacyverklaring willen we u informeren over eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en over uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Leiehome vzw.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst nog zal worden aangepast in het kader van nieuwe regelgeving (o.m. e-privacy). We raden u aan om in geval van twijfel de privacyverklaring te raadplegen op onze website. Iedere belangrijke wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op de website van Leiehome vzw.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Leiehome vzw verbindt er zich toe om enkel deze informatie en gegevens te verwerken die relevant en noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij verzameld werden.

Wanneer u het contactformulier invult en verstuurt via www.leiehome.be, wordt uw ingevulde informatie versleuteld verstuurd. Wij ontvangen de persoonsgegevens die u ingevuld heeft, namelijk voornaam, naam, telefoon en e-mailadres.

Via onze website kan u ook solliciteren voor een job, een vakantiejob, een stage of u kandidaat stellen als vrijwilliger. Als u hiervoor een formulier invult en verstuurt via www.leiehome.be, wordt uw ingevulde informatie versleuteld verstuurd. Wij verzamelen, gebruiken en bewaren de persoonsgegevens die u in het kader van het wervingsproces meedeelt, namelijk: voornaam, naam, adres, nationaliteit, geboortedatum, geboorteplaats, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer, opleiding(en) en tewerkstellingsverleden, met het oog op werving en selectie. Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld politieke of religieuze overtuiging), tenzij dit strikt noodzakelijk is en de wet dit vereist.

De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is het nemen van precontractuele maatregelen, meer bepaald in het kader van een mogelijke aanwerving. Op basis van de door u aangeleverde gegevens verifieert Leiehome of u in aanmerking komt voor de functie in kwestie. Leiehome geeft deze persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie niet door aan derden.

Wanneer u wordt aangeworven, vragen we u schriftelijke toestemming om de persoonsgegevens verder te verwerken volgens de interne policy rond het verwerken van persoonsgegevens. De persoonsgegevens van sollicitanten die niet worden aangeworven, worden verwijderd uiterlijk 1 jaar na het einde van het wervingsproces.

De persoonsgegevens verkregen in het kader van het sollicitatieproces zullen we niet gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor de persoonsgegevens aangeleverd zijn.

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Leiehome vzw verzamelt enkel de hierboven vermelde persoonsgegevens om u op een veilige, optimale en persoonlijke wijze te kunnen informeren over onze diensten.

Bij een bezoek aan de website van Leiehome vzw worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website en backoffice te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, welke pagina’s er werden bezocht en hoelang u deze heeft bezocht. Als u de Leiehome vzw website bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Als gebruiker verschaft u steeds zelf de persoonsgegevens aan Leiehome vzw en kan u op deze manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk onjuist zijn, behoudt Leiehome vzw zich het recht voor om bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

Leiehome vzw neemt alleen contact met u op wanneer u daarmee hebt ingestemd.

De persoonsgegevens worden over het algemeen enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Leiehome vzw. We kunnen u dan ook formeel bevestigen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Leiehome vzw heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Wanneer we gebruik maken van externe dienstverleners, verstrekken we alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening in kwestie. Bovendien vereisen eventuele overeenkomsten met dergelijke externe dienstverleners dat zij uw gegevens veilig houden en niet voor hun eigen marketingdoeleinden gebruiken.

Wanneer de verstrekking vereist of toegelaten is door de wet, door een gerechtelijk bevel of ter preventie van fraude of andere misdrijven, kan Leiehome vzw de noodzakelijke gegevens doorgeven aan derden.

5. Wij gebruiken cookies!

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een betere inzage in de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u door naar onze Cookieverklaring.

Als u de Leiehome vzw website wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

6. Uw rechten

6.1. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Leiehome vzw verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het realiseren van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in onze informaticasystemen zal Leiehome vzw onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

6.2 Recht op inzage, aanpassen of wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als gebruiker, beschikt u over een recht om van Leiehome vzw transparante informatie te ontvangen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Leiehome vzw uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Leiehome vzw hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar privacy@leiehome.be.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door ons hieromtrent een aanvullende verklaring te bezorgen. Leiehome vzw zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts een beroep doen op het recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Leiehome vzw beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

6.3 Recht op beperking van of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Als gebruiker heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die Leiehome vzw nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en de gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer Leiehome vzw de persoonsgegevens van de gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en de gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die Leiehome vzw nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Als gebruiker heeft u bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens Leiehome vzw staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Leiehome vzw dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de gebruiker op bezwaar.

Indien u als gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Leiehome vzw hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar privacy@leiehome.be.

6.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Als gebruiker heeft u het recht om de aan Leiehome vzw verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u als gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van uzelf.

Indien de gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Leiehome vzw hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar privacy@leiehome.be.

6.5 Recht op het intrekken van mijn toestemming

Als gebruiker heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Indien de gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Leiehome vzw hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar privacy@leiehome.be.

6.6 Klachten

Mocht u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).